Inspeccions Obligatòries de BT

0

Posted on : 08-03-2011 | By : Xavier

Procés de Legalització d’una instal·lació elèctrica:

La definició i característiques de tota instal·lació elèctrica haurà de plasmar-se en un Document Tècnic de Disseny, ja sigui amb categoria de Projecte o de Memòria Tècnica de Disseny, segons com pertocarà. És a dir, que en aquells casos en què per a la instal·lació corresponent no sigui preceptiva la presentació d’un projecte, en els termes que s’estableixen, serà necessària l’elaboració d’una Memòria Tècnica de Disseny segons model oficial.

El Projecte serà elaborat i signat per un tècnic facultatiu competent i visat pel Col·legi oficial corresponent, quan s’escaigui. Abans de començar l’execució d’aquestes instal•lacions, s’haurà de designar a un tècnic titulat competent com a responsable de la direcció facultativa de l’obra elèctrica, qui emetrà una vegada l’obra finalitzada i verificada, el corresponent certificat direcció i finalització d’obra.

En la resta dels casos serà preceptiva l’elaboració d’una Memòria Tècnica de Disseny, que serà realitzada per l’instal·lador autoritzat responsable, segons la categoria i especialitat corresponent, qui signarà i segellarà aquest document, podent delegar l’elaboració de tal Memòria en un tècnic titulat competent (amb visat del col•legi professional). La direcció de l’obra correspondrà a l’instal·lador autoritzat que l’executi. Una vegada l’obra finalitzada, l’instal•lador emetrà el corresponent Certificat d’Instal·lació (segons model oficial). Qualsevol que sigui el Document Tècnic de Disseny requerit (projecte o memòria tècnica de disseny), haurà de ser elaborat i lloc a la disposició del titular abans del començament de les obres i per descomptat abans de la seva tramitació administrativa.

Els titulars d’Instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar el servei de manteniment amb una empresa instal·ladora o instal·lador autoritzat corresponents. Alhora, s’ha de disposar d’un llibre de manteniment (el sol subministrar l’instal·lador autoritzat), el qual ha de contenir les revisions i inspeccions corresponents.

L’empresa instal·ladora és l’encarregada d’efectuar la revisió de la instal·lació en el moment de la signatura del contracte de manteniment, alhora que ha d’estendre un dictamen de reconeixement, signat per un instal·lador autoritzat, on es certifica la conformitat de la instal·lació amb el reglament electrotècnic de baixa a tensió que li sigui aplicable; o bé les modificacions i/o adequacions a realitzar (sota el seu criteri).

L’empresa instal·ladora i/o instal·lador autoritzat realitzarà una revisió, acompanyada del pertinent dictamen de reconeixement, com a mínim de forma anual.

Qui i quan ha d’inspeccionar una instal·lació elèctrica:

Les inspeccions de les instal·lacions, han de ser, periòdicament, i les ha d’efectuar una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) autoritzada i concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Les instal•lacions objecte d’inspecció inicial, prèviament a la seva posada en servei, són les que s’indiquen tot seguit:

a) Instal•lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.

b) Locals de pública concurrència.

c) Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.

d) Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.

e) Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.

f) Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.

g) Quiròfans i sales d’intervenció.

h) Instal•lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.

Les instal•lacions objecte d’inspecció periòdica també per part d’una entitat d’inspecció i control són les següents:

Cada cinc anys:

- Les instal•lacions de baixa tensió que van requerir inspecció inicial.

- Les instal•lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible inferior o igual a 5 kW.

Cada deu anys:

- Les comunes a edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.

Com afecta i com hem d’actuar:

1) Si la posta en marxa de la instal•lació és posterior al 18/09/2003

Si és així, el més probable, normal i legal, serà que la vostra instal•lació estigui correctament legalitzada i registrada d’inici amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió Vigent( REBT2002), de forma que en tindreu un número d’expedient. En aquest cas, tant sols s’ha de renovar, anualment, el contracte de manteniment, registrar-lo a la EIC corresponent i tenir el llibre de manteniment on constin les revisions, manipulacions i modificacions realitzades.

Recordar que s’haurà de sol·licitar una revisió periòdica cada 5 anys de la posta en marxa o data d’inici de l’activitat.

2) Si la posta en marxa de la instal•lació és anterior al 18/09/2003

En aquest cas, la instal·lació s’acollia a l’anterior Reglament Electrotècnic (REBT1973), però s’ha de presentar la corresponent documentació que ho corrobori. Si per algun motiu no es pot demostrar, ja sigui per falta de documentació, perquè no es va legalitzar i inscriure mai, etc., aleshores s’ha de sol·licitar la revisió, i inscriure la instal·lació, per a obtenir el número de registre i expedient.

Per a inscriure la instal·lació, cal pensar que com que està realitzada amb una norma anterior a la vigent en l’actualitat, la instal•lació, es pot pràcticament assegurar, que no complirà el vigent reglament. En tant a aquest fet, es va publicar la Instrucció 10/2005, la qual fixava un termini d’inscripció de les instal•lacions ja existents sotmeses a inspecció periòdica, per la que es podia inscriure les instal•lacions posades en marxa abans de l’entrada en vigor del REBT2002.

El termini es va esgotar el 18 de setembre del 2010, però atenent la quantitat d’instal•lacions afectades pel procediment, la Direcció General d’Energia i Mines, va publicar la Instrucció 3/2010, la qual estableix una prorroga per a inscriure les instal·lacions afectades per la Instrucció 10/2005 fins el 31 de desembre de 2012, sempre hi quan es realitzi la inspecció periòdica abans del 19 de Març del 2011.

Què pot passar si no es realitza la inspecció:

Si no es realitza la inspecció pertinent, es perdrà la oportunitat d’acollir-se a la Instrucció 3/2010.

El fet de no poder acollir-s’hi implica que no es podrà inscriure la instal•lació complint la normativa de l’any 1973, de forma que, al haver de complir el REBT2002, pràcticament es pot assegurar que s’haurà de fer la instal·lació elèctrica nova, amb l’important cost que això implica.

S’ha de pensar que, en cas de mancar la documentació tècnica, aquesta mancarà tant si s’inscriu amb la llei antiga, com amb la nova; és a dir, el cost evitable és la realització de la instal•lació en la seva totalitat, i per tant, s’ha de pensar que evitant ara el cost documental i de revisions, a la llarga ens suposarà una inversió econòmica molt més gran.

Assessorament:

En tot aquest procés, SEDNA Engineering & Energy, assessora sense compromís, sol·licita les inspeccions sense cost, i elabora la documentació tècnica necessària.

Alhora, els podem posar en contacte amb instal•ladors autoritzats que com a partners i col•laboradors de SEDNA els atendran i solucionaran tot el que fa referència a instal•lació.

SEDNA Engineering & Energy s’encarrega de la gestió i direcció integral de la legalització i inscripció de les instal·lacions, descarregant al client de tots els tràmits.

Normativa de Referència:

Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

DECRET 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Instrucció 10/2005, de 16 de Desembre, de la de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d’instal•lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’ inspecció periòdica.

Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

Procés de Legalització d’una instal·lació elèctrica:

La definició i característiques de tota instal·lació elèctrica haurà de plasmar-se en un Document Tècnic de Disseny, ja sigui amb categoria de Projecte o de Memòria Tècnica de Disseny, segons com pertocarà. És a dir, que en aquells casos en què per a la instal·lació corresponent no sigui preceptiva la presentació d’un projecte, en els termes que s’estableixen, serà necessària l’elaboració d’una Memòria Tècnica de Disseny segons model oficial.

El Projecte serà elaborat i signat per un tècnic facultatiu competent i visat pel Col·legi oficial corresponent, quan s’escaigui. Abans de començar l’execució d’aquestes instal·lacions, s’haurà de designar a un tècnic titulat competent com a responsable de la direcció facultativa de l’obra elèctrica, qui emetrà una vegada l’obra finalitzada i verificada, el corresponent certificat direcció i finalització d’obra.

En la resta dels casos serà preceptiva l’elaboració d’una Memòria Tècnica de Disseny, que serà realitzada per l’instal·lador autoritzat responsable, segons la categoria i especialitat corresponent, qui signarà i segellarà aquest document, podent delegar l’elaboració de tal Memòria en un tècnic titulat competent (amb visat del col·legi professional). La direcció de l’obra correspondrà a l’instal·lador autoritzat que l’executi. Una vegada l’obra finalitzada, l’instal·lador emetrà el corresponent Certificat d’Instal·lació (segons model oficial). Qualsevol que sigui el Document Tècnic de Disseny requerit (projecte o memòria tècnica de disseny), haurà de ser elaborat i lloc a la disposició del titular abans del començament de les obres i per descomptat abans de la seva tramitació administrativa.

Els titulars d’Instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar el servei de manteniment amb una empresa instal·ladora o instal·lador autoritzat corresponents. Alhora, s’ha de disposar d’un llibre de manteniment (el sol subministrar l’instal·lador autoritzat), el qual ha de contenir les revisions i inspeccions corresponents.

L’empresa instal·ladora és l’encarregada d’efectuar la revisió de la instal·lació en el moment de la signatura del contracte de manteniment, alhora que ha d’estendre un dictamen de reconeixement, signat per un instal·lador autoritzat, on es certifica la conformitat de la instal·lació amb el reglament electrotècnic de baixa a tensió que li sigui aplicable; o bé les modificacions i/o adequacions a realitzar (sota el seu criteri).

L’empresa instal·ladora i/o instal·lador autoritzat realitzarà una revisió, acompanyada del pertinent dictamen de reconeixement, com a mínim de forma anual.

Qui i quan ha d’inspeccionar una instal·lació elèctrica:

Les inspeccions de les instal·lacions, han de ser, periòdicament, i les ha d’efectuar una Entitat d’Inspecció i Control (EIC) autoritzada i concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Les instal·lacions objecte d’inspecció inicial, prèviament a la seva posada en servei, són les que s’indiquen tot seguit:

a) Instal·lacions industrials que requereixen projecte, amb una potència màxima admissible superior a 100 kW.

b) Locals de pública concurrència.

c) Locals amb risc d’incendi o explosió, de classe I, excepte garatges de menys de 25 places.

d) Locals mullats amb potència màxima admissible superior a 25 kW.

e) Piscines amb potència màxima admissible superior a 10 kW.

f) Fonts accessibles a persones no autoritzades amb potència màxima admissible superior a 10 kW.

g) Quiròfans i sales d’intervenció.

h) Instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible superior a 5 kW.

Les instal·lacions objecte d’inspecció periòdica també per part d’una entitat d’inspecció i control són les següents:

Cada cinc anys:

· Les instal·lacions de baixa tensió que van requerir inspecció inicial.

· Les instal·lacions d’enllumenat exterior amb potència màxima admissible inferior o igual a 5 kW.

Cada deu anys:

· Les comunes a edificis d’habitatges de potència màxima admissible superior a 100 kW.


Com afecta i com hem d’actuar:

1) Si la posta en marxa de la instal·lació és posterior al 18/09/2003

Si és així, el més probable, normal i legal, serà que la vostra instal·lació estigui correctament legalitzada i registrada d’inici amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió Vigent( REBT2002), de forma que en tindreu un número d’expedient. En aquest cas, tant sols s’ha de renovar, anualment, el contracte de manteniment, registrar-lo a la EIC corresponent i tenir el llibre de manteniment on constin les revisions, manipulacions i modificacions realitzades.

Recordar que s’haurà de sol·licitar una revisió periòdica cada 5 anys de la posta en marxa o data d’inici de l’activitat.

2) Si la posta en marxa de la instal·lació és anterior al 18/09/2003

En aquest cas, la instal·lació s’acollia a l’anterior Reglament Electrotècnic (REBT1973), però s’ha de presentar la corresponent documentació que ho corrobori. Si per algun motiu no es pot demostrar, ja sigui per falta de documentació, perquè no es va legalitzar i inscriure mai, etc., aleshores s’ha de sol·licitar la revisió, i inscriure la instal·lació, per a obtenir el número de registre i expedient.

Per a inscriure la instal·lació, cal pensar que com que està realitzada amb una norma anterior a la vigent en l’actualitat, la instal·lació, es pot pràcticament assegurar, que no complirà el vigent reglament. En tant a aquest fet, es va publicar la Instrucció 10/2005, la qual fixava un termini d’inscripció de les instal·lacions ja existents sotmeses a inspecció periòdica, per la que es podia inscriure les instal·lacions posades en marxa abans de l’entrada en vigor del REBT2002.

El termini es va esgotar el 18 de setembre del 2010, però atenent la quantitat d’instal·lacions afectades pel procediment, la Direcció General d’Energia i Mines, va publicar la Instrucció 3/2010, la qual estableix una prorroga per a inscriure les instal·lacions afectades per la Instrucció 10/2005 fins el 31 de desembre de 2012, sempre hi quan es realitzi la inspecció periòdica abans del 19 de Març del 2011.

Què pot passar si no es realitza la inspecció:

Si no es realitza la inspecció pertinent, es perdrà la oportunitat d’acollir-se a la Instrucció 3/2010.

El fet de no poder acollir-s’hi implica que no es podrà inscriure la instal·lació complint la normativa de l’any 1973, de forma que, al haver de complir el REBT2002, pràcticament es pot assegurar que s’haurà de fer la instal·lació elèctrica nova, amb l’important cost que això implica.

S’ha de pensar que, en cas de mancar la documentació tècnica, aquesta mancarà tant si s’inscriu amb la llei antiga, com amb la nova; és a dir, el cost evitable és la realització de la instal·lació en la seva totalitat, i per tant, s’ha de pensar que evitant ara el cost documental i de revisions, a la llarga ens suposarà una inversió econòmica molt més gran.

Assessorament:

En tot aquest procés, SEDNA Engineering & Energy, assessora sense compromís, sol·licita les inspeccions sense cost, i elabora la documentació tècnica necessària.

Alhora, els podem posar en contacte amb instal·ladors autoritzats que com a partners i col·laboradors de SEDNA els atendran i solucionaran tot el que fa referència a instal·lació.

SEDNA Engineering & Energy s’encarrega de la gestió i direcció integral de la legalització i inscripció de les instal·lacions, descarregant al client de tots els tràmits.

Normativa de Referència:

Reial Decret 842/2002, de 2 d’Agost pel qual s’aprova el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

DECRET 363/2004, de 24 d’agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió.

Instrucció 10/2005, de 16 de Desembre, de la de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es fixa un termini provisional per a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’ inspecció periòdica.

Instrucció 3/2010, de 9 de setembre, de la Direcció General d’Energia i Mines, per la qual es prorroguen els terminis establerts a la instrucció 10/2005, de 16 de desembre, relativa a la inscripció d’instal·lacions d’energia elèctrica de baixa tensió ja existents, sotmeses al règim d’inspecció periòdica.

Write a comment