Nou reglament d’instal·lacions frigorífiques

0

Posted on : 19-09-2011 | By : Xavier

Es publica el Reial Decret 138/2011, el nou reglament d’instal·lacions frigorífiques, que inclou l’avaluació del seu impacte en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.

El dia 8 de setembre de 2011 va entrar en vigor el RD 138/2011 que regula el disseny, l’execució, el manteniment, la manipulació i les inspeccions d’instal·lacions frigorífiques.

La nova normativa, que substitueix l’anterior RD 3099/1977 de 8 de setembre, ens situa dins d’una harmonització reglamentària de les instal·lacions frigorífiques dins de la Unió Europea. Aquest nou reglament tindrà una notable repercusió tant en l’àmbit de l’eficiència energètica com en el de la seguretat industrial.

Des de la perspectiva de l’eficiència energètica, destaca la definició del TEWI (Total Equivalent Warming Impact, o impacte total equivalent d’escalfament), un paràmetre que ha estat concebut per a determinar la contribució a l’escalfament atmosfèric del sistema de refrigeració utilitzat. El TEWI es mesura en CO2e i quantifica l’escalfament atmosfèric directe del refrigerant si s’allibera a l’atmosfera, juntament amb el consum energètic de l’equip al llarg de la seva vida útil.

Això permetrà estudiar cas per cas i comparar l’impacte de diferents sistemes de refrigeració. Dit d’una altra manera, el TEWI es convertirà en una nova eina per a seleccionar els equips més nets i eficients. El seu càlcul és obligatori per a les instal·lacions de nivell 2, d’acord amb la classificació de l’article 8 del propi reglament.

Per a un sistema frigorífic determinat, el TEWI inclou:

- L’impacte directe sobre l’escalfament atmosfèric sota determinades condicions de pèrdua de refrigerant.

- L’impacte directe sobre l’escalfament atmosfèric a causa dels gasos emesos per l’aïllament o altres components, si és procedent.

- L’impacte indirecte sobre l’escalfament atmosfèric pel CO2e produït en la generació de l’energia consumida pel sistema.

Des del punt de vista de la seguretat industrial, el RD 138/2011 es refereix a sistemes de refrigeració, fluids refrigerants, emplaçament i components d’aquests sistemes. Regula, en cada cas, els àmbits següents:

- Disseny i execució de noves instal·lacions.

- Ampliacions i modificacions de les instal·lacions existents.

- Revisions, manteniment, reparació i inspeccions de les instal·lacions noves i existents.

- Control de fuites, recuperació i reciclatge de refrigerants.

- Les condicions d’habilitació de les empreses i professionals per desenvolupar la seva activitat dins del sector de les instal·lacions frigorífiques.

Font de la notícia: ICAEN

Write a comment