Instrucció 9/2012 – Legalització de BT

0

Posted on : 02-10-2012 | By : Xavier

Nova Instrucció 9/2012 de Legalització d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Atenent la situació esdevinguda del procés de legalització d’instal•lacions de baixa tensió sotmeses a inspecció periòdica, on la Direcció General d’Energia i Mines va definir un procediment per dur a terme la inscripció d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió ja existents; es posar de manifest la necessitat de dictar una nova instrucció.

La instrucció 10/2005 i la posterior pròrroga mitjançant la instrucció 3/2010, definien el període màxim d’inscripció i adequació de les instal•lacions era el 31 de desembre de 2012.

La nova instrucció 9/2012 del 5 de juliol, no especifica data límit de legalització d’aquestes instal•lacions, i en defineix els requisits per a la seva inscripció i tramitació.


Per altre banda es defineix el següent procediment:


1) Instal•lacions de més de 15 anys que siguin objecte d’inspecció periòdica:

a. Abans de fer la inspecció, el titular de la instal•lació presentarà davant l’organisme de control al documentació següent:

i. Declaració responsable on faci constar la inexistència de la documentació relativa a la inscripció de la instal•lació, d’acord amb el model establert.
ii. Còpia del contracte subscrit amb l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica, o qualsevol altre document que justifiqui l’antiguitat del funcionament de la instal•lació, i còpia de la darrera factura de consum elèctric.
iii. Memòria Tècnica Simplificada i esquema unifilar, signats pel tècnic competent.
iv. Contracte de Manteniment amb l’empresa instal•ladora inscrita al RASIC i habilitada pel tipus d’instal•lació.

b. L’Organisme de Control incorporarà aquesta documentació a l’expedient corresponent a la sol•licitud d’’inspecció

c. L’Organisme de Control, una vegada inspeccionada i verificada la instal•lació, amb qualificació favorable, emetrà el corresponent certificat i podrà adherir l’etiqueta d’inspecció periòdica.

2) Aquest procediment serà aplicable a instal•lacions elèctriques receptores de baixa tensió sotmeses a inspecció periòdica d’acord al Decret 363/2004, de 24 d’Agost, i a les instal•lacions elèctriques d’alta tensió privades, regulades per l’Ordre de 2 de febrer de 1990 del Departament d’Indústria i Energia.

3) Les instal•lacions que ja han iniciat el procediment establert a la instrucció 10/2005, prorrogada per la instrucció 3/2010, podran optar per acabar-lo d’acord amb la instrucció 10/2005 o alternativament acollir-se al que s’estableix en aquesta instrucció.

SEDNA Engineering & Energy, realitza tots els tràmits necessaris per a la correcta legalització de qualsevol tipus d’instal·lació elèctrica. Des de la fase d’Inspecció, passant pel disseny i elaboració de documentació tècnica, fins alhora de cercar diferents industrials, SEDNA permet als seus clients no haver-se de preocupar de res, obtenint els millors nivells de qualitat a cost reduït.

Alhora, des de SEDNA, es dissenya i realitza totes les instal·lacions aplicant criteris d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat, obtenint, no tant sols una instal·lació legalitzada, sinó reduint-ne els seus consums.

Disposem de casos d’èxit on s’ha assolit fins al 65% d’estalvi en consum elèctric. No es conformi tant sols en tenir una instal·lació legalitzada, demani una instal·lació eficient.

Sol·liciti’ns informació, i amb molt de gust l’atendrem i li realitzarem un pressupost sense compromís.

Documents:

Instrucció 9/2012- Font GENCAT

Circular Informativa Instrucció 9/2012

Write a comment