Directiva Europea d’Eficiència Energètica

0

Posted on : 04-12-2012 | By : Xavier

El Parlament Europeu va publicar el passat 14 de novembre, el text de la Directiva Europea 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.

Entre les mesures més destacades, la Directiva preveu que a partir del 2014 es renovi energèticament cada any un 3% del parc d’edificis que sigui propietat de l’Administració Central i utilitzat per aquesta, amb sistemes energèticament més eficients. A més, tots els productes, serveis i edificis que aquesta Administració adquireixi hauran de ser d’alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui viable econòmicament.

Les companyies d’energia cobertes per la directiva haurien d’aconseguir un objectiu acumulat de l’ús final d’estalvi d’energia, des de 2014 fins a 2020, de l’1,5% de les vendes anuals d’energia a clients finals. Entre unes altres, aquestes empreses hauran motivar el canvi de calderes antigues i aïllar els habitatges.

Totes les grans empreses hauran de sotmetre’s a una auditoria energètica. Aquestes auditories necessitarien començar dins del termini de tres anys de l’entrada en vigor de la directiva i ha de dur-se a terme cada quatre anys per experts qualificats i acreditats.


Per ajudar als clients a estalviar energia, els proveïdors hauran de garantir, abans de l’1 de gener de 2015, que la informació de facturació és correcta i es basa en el consum real. Les factures arribarien, almenys dues vegades a l’any, o tres mesos, prèvia sol·licitud.

La Directiva també preveu mesures de foment de la cogeneració de calor i electricitat.

En general, la Directiva Europea 2012/27/UE estableix mesures comunes per garantir que la UE avança cap al seu objectiu principal de reduir l’ús d’energia un 20% menys en 2020. Cada Estat membre establirà els seus propis objectius i presentarà un pla d’acció nacional d’eficiència cada tres anys, en 2014, 2017 i 2020. La Comissió Europea hauria d’avaluar, al juny de 2014, els progressos realitzats.

Write a comment