Reial Decret 235/2013. Sancions

0

Posted on : 15-04-2013 | By : Gabriel

Que succeeix si no presento el Certificat d’Eficiència Energètica?

Moltes de les consultes rebudes han estat sobre el procediment de sanció en cas de no presentar el Certificat d’Eficiència Energètica. Què succeeix si no tinc el certificat i llogo sense més? Doncs bé, el RD publicat divendres passat desvetlla quines seran les conseqüències en aquests casos.

Segons el redactat final, l’article 18 reflecteix que, a part de crear una nova figura de sanció en matèria d’eficiència energètica, les sancions importants es regiran per la Llei de Defensa dels Consumidors i Usuaris. Una consulta a les lleis de referència desvetlla el següent;

Sancions, segons la “Ley General de Defensa de los Consumidores y Usuarios” , aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre.
1. Les infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris previstes en aquesta norma seran sancionades per les Administracions públiques competents amb multes d’acord amb la següent graduació:

I.    Infraccions lleus, fins a 3.005,06 euros.
II.  Infraccions greus, entre 3.005,07 euros i 15.025,30 euros, podent depassar aquesta quantitat fins a aconseguir el quíntuple del valor dels béns o serveis objecto de la infracció.
III. Infraccions molt greus, entre 15.025,31 i 601.012,10 euros, podent depassar aquesta quantitat fins a aconseguir el quíntuple del valor dels béns o serveis objecto d’infracció

Sancions, segons el Codi de Consum de Catalunya (DOGC 5677)
I.    Infraccions lleus: multa de fins a 10.000 €.
II.  Infraccions greus: multa compresa entre 10.001 i 100.000 €, quantitat que es pot sobrepassar fins a aconseguir el quíntuple del valor dels béns o els serveis objecto de la infracció.
III. Infraccions molt greus: multa compresa entre 100.001 a 1.000.000 €, quantitat que es pot sobrepassar fins a aconseguir el décuple del valor dels productes o els serveis objecto de la infracció.

Creiem que és important considerar aquests Certificats com una primera acció d’Eficiència Energètica i no com un simple tràmit administratiu. El Certificat ha de ser el primer pas que permeti estalviar Energia ja que ha de ser una eina útil per conèixer el comportament energètic i poder actuar en conseqüència.

Documents:

RD Certificación Energética de Edificios_BOE-A-2013-3904

Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios

Links

Agència Catalana de Consum

Write a comment