RD235/2013 Certificació Energètica

0

Posted on : 15-04-2013 | By : Xavier

El 13 d’Abril de 2.013 es publica el Real Decret 235/2013, del 5 d’abril de 2.013, pel que s’aproba el Procediment Bàsic per a la Certificació Energètica dels Edificis

Certificado de Eficiencia Energetica

Amb la publicació del Real Decret 235/2013, es posa fí a un procés d’espera que s’ha eternitzat. Des de l’aparició i aprobació de les Directrius Europees, l’Estat Espanyol ha estat objecte del pagament de múltes per l’incompliment de les imposicions en matèria d’Eficiència Energètica i Sostenibilitat marcades des d’Europa.

Finalment, després de molta espera i d’un procés que s’ha anat allargant any rera any, i que ha estat molt actiu en el darrer any, principalment degut a que l’entrada en vigor estava prevista a 1 de gener de 2.013, i aquesta s’ha anat retrassant fins a dia d’avui; ja ha estat publicat al B.O.E.

En aquest text publicat s’hi troba el refos del projecte de reial decret anterior, alhora que ha patit alguns canvis. Entre aquests podem trobar la definició de l’Organisme de Control, l’especificació del Règim Sancionador, modificacions en el text de l’Habilitació de Tècnics Competents, etc.

A continuació refresquem alguns dels apartats del Reial Decret més interessants, i els que han patit modificacions.

Entrada en Vigor

En el Real Decret, s’estableix que l’entrada en vigor del mateix és el dia següent a la seva publicació al B.O.E. (“Boletín Oficial del Estado), segons la Disposició Final Quarta. Així doncs, havent-se publicat el 13 d’abril de 20.13, aquest ja es troba en vigor i per tant d’obligat compliment i aplicació.

Malgrat això, a la Disposició Transitòria Primera sobre Adaptació al Procediment, estableix que “amb anterioritat al 1 de Juny de 2.013, el Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme, posarà a disposició dels ciutadans els programes i documents que seran d’aplicació com a documents reconeguts per a dur a terme el procés. De la mateixa forma, especifíca que: “La presentació o posada a la disposició dels compradors o arrendataris del certificat d’eficiència energètica de la totalitat o part d’un edifici, segons correspongui, serà exigible per als contractes de compravenda o arrendament celebrats a partir d’aquesta data”.

Règim Sancionador

En l’actual text es fa constar que “L’incompliment dels preceptes continguts en aquest procediment bàsic, es considerarà en tot cas com a infracció en matèria de certificació de l’eficiència energètica dels edificis i se sancionarà d’acord amb el que es disposa en les normes de rang legal que resultin d’aplicació.
A més, l’incompliment dels preceptes continguts en aquest procediment bàsic que constitueixin infraccions en matèria de defensa dels consumidors i usuaris d’acord amb l’establert en els apartats k) i n) de l’article 49.1 del text refós de la Llei General de Defensa dels Consumidors i Usuaris, aprovat per Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, se sancionarà d’acord amb l’establert en el capítol II del títol IV del text refós citat.”

En aquesta lley s’estableixen un seguit de preceptes que constituirien infracció, i s’estableix sancions ecnonòmiques que van des dels 3.000€ als més de 600.000€.

Tècnic Competent

En la Disposició addicional quarta, d’ Altres tècnics habilitats, s’especifíca que: “Mitjançant Ordre conjunta dels titulars dels Ministeris d’Indústria, Energia i Turisme i de Foment, es determinaran les qualificacions professionals requerides per subscriure els certificats d’eficiència energètica, així com els mitjans d’acreditació. A aquests efectes, es tindrà en compte la titulació, la formació, l’experiència i la complexitat del procés de certificació.”

Fet que dóna peu a la possible habilitació de noves titolacions amb capacitat per a realitzar certificats d’eficiència.

Per altre banda, a l’Article 1.3, en els seus apartat “p” i “q”, s’especifica la definició del tècnic competent i el tècnic ajudant:

p) Tècnic competent: tècnic que estigui en possessió de qualsevol de les titulacions acadèmiques i professionals habilitants per a la redacció de projectes o adreça d’obres i adreça d’execució d’obres d’edificació o per a la realització de projectes de les seves instal·lacions tèrmiques, segons l’establert en la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació, o per a la subscripció de certificats d’eficiència energètica, o hagi acreditat la qualificació professional necessària per subscriure certificats d’eficiència energètica segons el que s’estableixi mitjançant l’ordre prevista en la disposició addicional quarta.

q) Tècnic ajudant del procés de certificació energètica d’edificis: tècnic que estigui en possessió d’un títol de formació professional, entre les competències de la qual es troben la col·laboració com a ajudant del tècnic competent en el procés de certificació energètica d’edificis.

Procediment de certificació

1. Qualificació energètica
La qualificació energètica s’obté a través  dels procediments i eines reconeguts al Registre General del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

2. Validació de la certificació energètic

L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma determinarà la manera d’inclusió del certificat d’eficiència energètica dels edificis, en la informació que el venedor ha de subministrar al comprador, d’acord amb l’establert sobre transparència i informació als consumidors en l’article 83 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.

A Catalunya, l’ICAEN com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d’inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia, tot garantint que la classe energètica assignada sigui la correcta.

3. Obtenció del certificat i l’etiqueta energètica

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica donarà dret a la utilització de l’etiqueta energètica. Ambdós seran facilitats per part de l’ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

4. Visibilitat de l’etiqueta

L’etiqueta s’inclourà en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i  ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

Registre dels Certificats d’Eficiència Energètica

Tal com s’estableix en la Disposició Transitòria Tercera del Reial Decret 235/2013:

A l’entrada en vigor d’aquest reial decret, l’òrgan competent de cada Comunitat Autònoma en matèria de certificació energètica d’edificis habilitarà el registre de certificacions en el seu àmbit territorial al que es refereix l’apartat 6 de l’article 5, amb la finalitat de donar compliment a les exigències d’informació que estableix la Directiva 2010/31/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de maig de 2010, relativa a l’eficiència energètica dels edificis.

El registre permetrà realitzar les labors d’inspecció i control tècnic i administratiu recollides en els articles 9 i 10 del Procediment bàsic. Així mateix posarà a la disposició del públic registres actualitzats periòdicament de tècnics competents o d’empreses que ofereixin els serveis d’experts d’aquest tipus i servirà d’accés a la informació sobre els certificats als ciutadans.

SEDNA Engineering & Energy i la Certificació Energètica

SEDNA, actualment ja és una empresa inscrita en els registres d’experts en eficiència energètica, i per tant, en Certificació Energètica, amb experiència en Certificació Energètica d’Edificis.

Alhora, SEDNA disposa d’un equip multidisciplinar de tècnics competents, amb capacitat i habilitats per a la realització de tot tipus de projectes d’edificació, que han realitzat formació específica en Certificació Energètica, tant pel que fa a Edificis de Nova Edificació, amb obligatorietat de certificació energètica des de l’any 2007 (amb formació en software LIDER i CALENER); com pel que fa a Edificis Existents, de recent aplicació i havent realitzat formació en els software’s CE3 i CE3X.

Entre els Experts Energètics de SEDNA Engineering & Energy, existeix personal formador, que actualment imparteix el Màster en Eficiència Energètica del Institut de Formació Continua IL3 de la Universitat de Barcelona.

Disposem de casos d’Èxit en Disseny d’Edificis d’Alta Eficiència amb Qualificació A, i Certificació Energètica del mateixos.

No dubti en sol·licitar informació als nostres experts energètics. El bon resultat de la certificació dependrà de l’experiència i expertesa de l’equip certificador.

Documents:

RD Certificación Energética de Edificios_BOE-A-2013-3904

Ley General de Defensa de Consumidores y Usuarios

Notícies Relacionades:

Certificació Energètica: Apunt per aprovar

Certificació Energètica a 1 de Juny

Certificació Energètica d’Edificis Existents (2)

Certificació Energètica d’Edificis Existents

Link’s d’interès:

ICAEN

IDAE

AVEN


Write a comment