Taxa al registre de Certificació Energètica

0

Posted on : 29-01-2014 | By : Xavier

S’aprova una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis

La mesura, que es començarà a aplicar el 3 de febrer, servirà per poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i les dades de la certificació d’eficiència energètica.

El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents. L’objectiu d’aquesta mesura és poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d’eficiència energètica. Aquesta taxa es començarà a aplicar el 3 de febrer.

La quota per a cadascun dels expedients serà la següent:

Certificació d’edificis nous o grans rehabilitacions en fase d’edifici acabat:

- Habitatge unifamiliar: 20 €.

- Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 9,69*H + 15,62, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

- Per altres usos, 20€+0,2 €/m2.

En cap cas la taxa serà superior a 500€.


Certificació d’edificis existents:

- Habitatge unifamiliar o pis: 11€.

- Bloc d’habitatges: la taxa serà proporcional al nombre d’habitatges del bloc segons aquesta relació: T = 4,90*H + 5,20, on T serà la taxa i H el nombre d’habitatges del bloc.

- Altres usos: 10€ + 0,1 €/m2.

En cap cas la taxa serà superior a 250€.


La gestió de la taxa es farà de manera telemàtica en el mateix moment que es tramita el registre de la certificació d’eficiència energètica d’edificis, que es realitza a través dels aplicatius disponibles al Canal Empresa o bé a l’Oficina Virtual de Tràmits .

Cal tenir en compte que, a partir del 3 de febrer, qualsevol modificació que es vulgui fer a un formulari ja registrat estarà subjecte de nou a la taxa prevista per a totes les actuacions relacionades al registre oficial de certificació energètica d’edificis de Catalunya. Per aquest motiu, cal revisar atentament el contingut del formulari i la documentació adjunta abans de fer efectiu el pagament.


El certificat d’eficiència energètica d’edificis és un document que descriu les característiques d’un edifici des del punt de vista del consum d’energia i d’emissions de CO2, i que permet al ciutadà conèixer-ne millor les característiques i disposar de més informació a l’hora de comprar o llogar. Aquest document és obligatori per als edificis d’habitatges i d’ús terciari nous i per a les transaccions de compravenda o de lloguer d’edificis ja existents. L’ICAEN ja ha registrat més de 4.700 documents relatius a edificis nous i 148.000 corresponents a edificis ja existents.

Altres Taxes de comunitats Autònomes:*

Registre Andalucía: Gratuit

Registre Asturies: Gratuit

Registre Balears: Taxa: 4,78 euros.

Registre Canaries: Gratuit.

Registre Cantabria: Gratuit.

Registre Castella la Manxa: Taxa: 3 euros.

Registre Castella i Lleó:

Vivenda unifamiliar, dins un bloc de vivendes o local comercial: 29,10 euros.

Bloc de vivendes o edifici terciari: 86,93 euros.

Registre Comunitat Valenciana: Taxa:  calculades per us y superficie:

Vivendes unifamiliars: 10 euros

Edificis de vivendes en bloc: 20 euros + 3 euros por vivenda. Màxim de 400 euros per bloc.

Sector terciari: edifici/parts edificio/locals: 50 euros + 0,10 euros per m² de local. Màximo de 1.500 euros

Registre Extremadura: Taxa: 22,45 euros.

Registre Galicia: Taxa calculada per us i superficie construida:

Vivenda Unifamiliar i vivenda individual: 5 euros + 0,08 euros/m²

Edifici de vivendes: 5 euros + 0,04 euros/m²

Altres usos: 5 euros + 0,05 euros/m²

Registre País Vasco: Gratuit.

Registre La Rioja: Taxa: 37,95 euros.

Registre Murcia: Taxa: 7,57 euros.

*Conegudes a dia d’avui. Es preveu que amb l’aprobació dels pressuposts anuals es vagin aplicant taxes al respecte.

Font Principal: ICAEN

Write a comment