RD 56/2016 – Auditories Energètiques

0

Posted on : 10-03-2016 | By : Xavier

OBLIGATORIETAT DE REALITZAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PER A GRANS EMPRESES

Termografia - Auditoria Energetica

A principis de febrer es va trasposar la Directiva Europea 2012/27/UE d’eficiència energètica mitjançant el RD 56/2016 d’eficiència energètica.

Amb la recent publicació, va entrar l’obligatorietat de realitzar Auditories Energètiques de forma periòdica (cada 4 anys), almenys, en el 85 % del total dels consums energètics. Aquesta obligatorietat ve registrada en el Reial Decret 56/2012, de 12 de febrer.

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica d’aquests grans consumidors.

Aquesta normativa serà aplicable a aquelles empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent per tals tant les que ocupin almenys a 250 persones com les quals, àdhuc sense complir aquest requisit, tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i, a l’una, un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros. Igualment, el Reial decret 56/2016, serà també d’aplicació als grups de societats, definits segons l’establert en l’article 42 del Codi de Comerç, que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els referits requisits de gran empresa.

Aquestes Auditories Energètiques hauran de ser realitzades per experts en la matèria, els quals han de garantir la seva experiència en el sector de l’Eficiència Energètica.

És important destacar que les empreses tenen un termini de 9 mesos per realitzar i presentar aquests treballs.
Aquesta obligatorietat ha de presetnar-se com una oportunitat per introduir mesures d’eficiència energètica reals, ja que el cost energètic actual suposa una important càrrega en el balanç anual de les empreses.

SEDNA Engineering & Energy ha realitzat Auditories Energètiques en diversos sectors, com l’hoteler, comercial, gran distribució, industrial, culturals, sanitari, residencial. A causa d’aquesta satisfactòria experiència estem en disposició d’oferir un servei d’excel·lència, donant valor al treball a realitzar.

D’altra banda, disposem de Tècnics qualificats amb les següents atribucions:

- Enginyers i Enginyers Tècnics Industrials

- Certificadors del protocol de mesura i verificació d’estalvis energètics IPMVP (CMVP-EVO)

- Implantadors de Sistemes de Gestió Energètica (SGEN – ISO50001)

- Més de 40 Auditories Energètiques, presentades i verificades per Institucions públiques, com per exemple el ICAEN, IDAE i el AVEN.

Write a comment