Barcelona suspèn les llicències turístiques

0

Posted on : 02-07-2015 | By : Xavier

Hotel Catalonia Barcelona Plaza

Avui s’ha publicat la suspensió d’atorgament de llicencies  d’activitats i obres d’hotels, apartaments, pensions, hostals ,residencies d’estudiants i albergs juvenils.

L’Ajuntament de Barcelona suspèn, fins redactar un nou pla regulador totes les llicències d’allotjaments turístics. Segons El Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB), s’exclouen de la suspensió les sol•licituds d’atorgament de llicències per a l’obertura, la instal•lació o l’ampliació d’activitats o usos concrets, i la comunicació prèvia a l’exercici de les activitats, vinculades a obres amb llicència concedida o comunicat admès amb anterioritat a l’executivitat del present acord de suspensió.

Per qualsevol dubte al respecte us podeu posar en contacte amb el departament d’obres i llicències de SEDNA.

Publicació al BOPB

Inspecció Elèctrica de Baixa Tensió

0

Posted on : 11-06-2014 | By : Xavier

Campanya de comunicació de la obligatorietat de realitzar les inspeccions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió


La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha confirmat que s’enviaran les primeres 37.000 cartes a les comunitats de propietaris amb instal•lacions elèctriques existents d’edificis amb línies d’enllaç (escomesa general de l’edifici) superiors als 100 kW i aparcaments de més de 25 places durant aquest mes de juny.

Aquest fet és molt important, ja que en el moment de rebre la notificació s’entendrà que tenen un temps màxim per legalitzar i adequar la instal•lació elèctrica, indicat en la pròpia notificació. Si no es compleix,  es poden imposar importants sancions (fins a 90.000€) que es poden anar acumulant fins que es resolgui la situació.

Aquesta carta, de la qual en trobaran un model adjunt al present document, informa sobre l’obligatorietat de realitzar la inspecció periòdica pertinent i, en qualsevol cas, legalitzar la instal•lació Eléctrica de Baixa Tensió, segons el Reglament Electrotècnic vigent, en la seva Instrucció Tècnica ITC-BT-05, a més d’informar sobre el règim sancionador que es preveu en els casos de no compliment.

Read the rest of this entry »

Instrucció 9/2012 – Legalització de BT

0

Posted on : 02-10-2012 | By : Xavier

Nova Instrucció 9/2012 de Legalització d’Instal•lacions Elèctriques de Baixa Tensió

Atenent la situació esdevinguda del procés de legalització d’instal•lacions de baixa tensió sotmeses a inspecció periòdica, on la Direcció General d’Energia i Mines va definir un procediment per dur a terme la inscripció d’instal•lacions elèctriques de baixa tensió ja existents; es posar de manifest la necessitat de dictar una nova instrucció.

La instrucció 10/2005 i la posterior pròrroga mitjançant la instrucció 3/2010, definien el període màxim d’inscripció i adequació de les instal•lacions era el 31 de desembre de 2012.

La nova instrucció 9/2012 del 5 de juliol, no especifica data límit de legalització d’aquestes instal•lacions, i en defineix els requisits per a la seva inscripció i tramitació.

Read the rest of this entry »