Energètics

Auditoria Energètica

L’Auditoria Energètica, permet obtenir un exhaustiu diagnòstic de l’estat real i actual de la seva empresa, edifici, i/o industria, a nivell Energètic.

Mitjançant l’Auditoria Energètica s’obté un Projecte d’Eficiència Energètica específic per a la seva empresa, obtenint un llistat de solucions i accions específiques (tècniques, formatives, de conscienciació…) a realitzar, que portaran a la seva empresa a una disminució en el consum energètic, i per tant una disminució en les factures energètiques, fent-la una empresa més competitiva en el mercat.

Els Projectes d’Eficiència Energètica poden ser susceptibles de ser subvencionats, i la tramitació la realitza SEDNA sense compromís.

S’han obtingut nombrosos casos d’èxit, tant en gran terciari (hotels, centres comercials, etc.), edificis (residencials, administratius, comercials, etc.), com en Indústria.

Mesura i Verificació d’Estalvis Energètics (M&V)

La realització de Plans de Mesura i Verificació de l’estalvi energètic (Plans M&V), permeten acreditar en tots els serveis que oferim la màxima garantia d’eficiència energètica. Aquest protocol es regeix segons els principis del protocol internacional IPMVP (International Performance Measurement & Verification Protocol), sent un referent a nivell mundial per a l’acreditació de l’estalvi energètic.

Amb la implantació d’un Pla M&V s’assegura que els estalvis energètics proposats, ja sigui a través de les nostres Auditories Energètiques, o bé en projectes ja implantats, siguin mesurables i verificables seguint un estàndard reconegut a nivell mundial.
Verificar els estalvis proposats en totes les accions d’eficiència energètiques és imprescindible per incrementar els estalvis d’energia finals. D’altra banda, és l’eina ideal perquè el client controli, verifiqui i s’asseguri que les accions que finança estan donant el resultat desitjat.

Actualment, Sedna Engineering & Energy està emprant Plans M&V en col•laboració amb empreses ESE (Empreses de Serveis Energètics), així com en seguiments de Projectes a nivell públic i privats.

Sistemes de Gestió Energètica (SGEn) ISO50001

Les normes UNE-EN16001 i ISO50001 tenen l’objectiu d’ajudar a establir els sistemes i processos necessaris per millorar l’eficiència energètica de les organitzacions. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de la gestió sistemàtica de l’energia.
Per aconseguir-ho, la norma europea UNE-EN16001 i predecessora de l’actual norma internacional ISO50001, es basa en una metodologia coneguda com a cicle de Deming o PDCA (Pla-Do-Check-Act). Mitjançant la seva adopció, s’aconsegueix un procés de millora contínua que conduirà a un ús més eficient de l’energia.


Pla: Planificar; Do: Fer; Check: Verificar; Act: Actuar.

L’equip de SEDNA Engineering & Energy s’ha certificat com Lead Auditor en Sistemes de Gestió de l’Energia (SGEn) UNE-EN16001. Certificant les seves capacitats per planificar, implantar, realitzar el seguiment i auditar Sistemes de Gestió Energètica (SGEn), permetent l’obtenció del certificat atorgat per una entitat acreditada a les organitzacions que desitgin obtenir el reconeixement i certificació de les seves bones pràctiques energètiques.

Negociació Energètica

La Negociació de la Contractació Energètica és un fet crucial des de la Liberalització del Mercat Energètic.

SEDNA Negocia els seus Contractes Energètics amb les distintes Empreses Comercialitzadores existents, aconseguint el millor preu i les millors avantatges per als nostres clients.

En aquest servei es controla que les seves Facturacions Energètiques  concordin amb els seus Consums Energètics.

S’aconsegueix un gran estalvi externalitzant la negociació dels seus Contractes Energètics en mans d’experts, obtenint el Preu de l’Energia més Competitiu del Mercat, fent que la seva empresa sigui més Competitiva.

Gestoria Energètica

El servei de Gestoria Energètica, s’encarrega d’analitzar i gestionar els contractes energètics, per un equip d’experts, portant-lo de forma eficient i definint els interesos del client.

SEDNA, assigna un Gestor Energètic, sent aquest el responsable de gestionar els seus contractes, reclamacions, negociació de contractes i preus, etc. i qualsevol que siguin les seves preocupacions energètiques, estant sempre en contacte directe i personal amb ell.

El Gestor Energètic és la figura encarregada de realitzar el seguimient de les seves contractacions i de l’estudi mensual de les seves factures energètiques.

Certificació Energètica

La Certificació Energètica dels Edificis és una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE. En el referent a la certificació energètica, aquesta Directiva es transposa parcialment l’ordenament jurídic espanyol a través del “Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción”.

Aquest Real Decret 47/2007, de 19 de gener, entra en vigor el pasat 1 de novembre: a partir del qual és obligatori posar a disposició dels compradors o usuaris dels edificis un Certificat d’Eficiència Energètica.

En aquest certificat, i mitjançant una etiqueta d’eficiència energètica, s’assigna a cada edifici una Classe Energètica d’eficiència, que variarà desde la clase A, per als energèticament més eficients, a la clase G, per als menys eficients.

SEDNA Dissenya edificis que cumpleixin els requisits energètics desitjats, o calcula la categoria i/o etiqueta energètica a la que es troba una edificació existent.

Monitorització Energètica

SEDNA permet, mitjançant la plataforma SEDNA Energy Manager, el control i monitorització exhaustiva de les seves instal·lacions.

-    Medició de consum/subconsum elèctrics
-    Anàlisis de la qualitat del suministrament elèctric, amb analitzadors de xarxa.
-    Lectura de contadors d’electricitat mitjançant el protocol IEC 870-5-102, Zigbee, o altres.
-    Lectura de contadors d’aigua i gas mitjançant pulsos o altres protocols (MBus, etc…).
-    Monitorització de la qualitat del suministrament de climatització amb sondes inal•làmbriques de temperatura i humitat.
-    Monitorització de temperatures en circuits d’aigua i calefacció amb sondes NTC inal•làmbriques (impulsió calefacció, acumulació ACS, impulsió ACS, sistemes captació solar, etc.).
-    Apagat i encesa remota de sistemes/màquines (relés, termostats,…).
-    Gestió avisos i/o alarmes per SMS o email, permetent l’actuació immediata davant una situació no desitjada.

Responsabilitat Social Corporativa: ajuda i concienciació social en eficiència energètica, donant peu a realitzar un us responsable i racional de l’energia.

Possibilitat de mostrar en la seva pàgina web corporativa els consums actuals dels seus edificis, o bé en pantalles informatives dins dels seus edificis per a concienciar als usuaris de les seves instal•lacions, ja siguin empleats, clients o visitants.

Permet realitzar una auditoria energètica contínua, gestionant grans i valuosos volums de dades que li comportessin importants estalvis energètics i econòmics, fent que la seva empresa sigui més competitiva al mercat.

Compari els consums entre els seus centres, realitzant, de forma automàtica, tasques de Benchmarking que fins ara li eren molt costoses; i defineixi un perfil de consum normalitzat per a cadascun dels seus centres.

L’experiència de SEDNA ENGINEERING & ENERGY destaca estalvis mínims del 15% del consum energètic global d’un edicifi, mitjançant la instal·lació d’un sistema de monitoratge energètic; el IDAE (Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia) en les seves guies, estableix un estalvi de fins al 30% del consum global.

Totes les medicions són possibles mitjançant la incorporació d’una sèrie d’equips, o connectant-nos al seu sistema existent. Oferint plena compatibilitat a sistemes existents basats en protocols estandaritzats.

Sol•liciti accés al SEDNA Energy Manager (www.monitorenergetico.es) a través del nostre formulari de contacte, i li facilitarem usuari i contrasenya de la nostra versió de demostració.

Mesures a temps real de les oficines de SEDNA

Monitorització Tèrmica

(Compliment del RD-1826/2009 – RITE)

SEDNA RITE és la solució a l’obligat compliment del Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en Edificis (RITE).

Aquesta normativa intervé en l’eficiència energètica obligant al control dels paràmetres ambientals (temperatura i humitat), per evitar sobreconsums innecessaris i al seu torn conscienciar en l’àmbit de l’eficiència energètica als usuaris.

SEDNA RITE mostra, en una pantalla de gran format (mín. 297x420mm. Equivalent a un A3 o 22”), la temperatura i humitat en temps real, monitoritzant, minut a minut, els paràmetres ambientals del local.

Mitjançant la conjunció d’aquest producte amb el SEDNA Energy Manager, vostè pot veure els paràmetres ambientals del seu local des de qualsevol lloc del món, a través d’un navegador web.

A més, vostè pot gestionar avisos i/o alarmes per SMS o email, permetent l’actuació immediata davant una situació no desitjada.

Temperatura i Humitat a temps real de les oficines de SEDNA

Normativa

El RITE (*) obliga a limitar les temperatures a mantenir a l’interior dels establiments d’edificis i locals climatitzats destinats a usos administratius, comercials, culturals, d’oci i en estacions de transport, amb la finalitat de reduir el seu consum d’energia. També obliga a l’exhibició, mitjançant un display major de 297 x 420 mm, de les temperatures interiors als edificis i locals anteriors amb una superfície major d’1.000 m2.

La temperatura de l’aire en els recintes habitables condicionats es limitarà als següents valors:

a) La temperatura de l’aire en els recintes calefactats no serà superior a 21 ºC, quan para això es requereixi consum d’energia convencional per a la generació de calor per part del sistema de calefacció.

b) La temperatura de l’aire en els recintes refrigerats no serà inferior a 26 ºC, quan para això es requereixi consum d’energia convencional per a la generació de fred per part del sistema de refrigeració.

c) Les condicions de temperatura anteriors estaran referides al manteniment d’una humitat relativa compresa entre el 30% i el 70%.

Les limitacions anteriors s’aplicaran exclusivament durant l’ús, explotació i manteniment de la instal·lació tèrmica.

Poden llegir el Reial decret en el BOE:

http://www.boe.es/boe/dias/2009/12/11/pdfs/BOE-A-2009-19915.pdf