RD 56/2016 – Auditories Energètiques

0

Posted on : 10-03-2016 | By : Xavier

OBLIGATORIETAT DE REALITZAR AUDITORIES ENERGÈTIQUES PER A GRANS EMPRESES

Termografia - Auditoria Energetica

A principis de febrer es va trasposar la Directiva Europea 2012/27/UE d’eficiència energètica mitjançant el RD 56/2016 d’eficiència energètica.

Amb la recent publicació, va entrar l’obligatorietat de realitzar Auditories Energètiques de forma periòdica (cada 4 anys), almenys, en el 85 % del total dels consums energètics. Aquesta obligatorietat ve registrada en el Reial Decret 56/2012, de 12 de febrer.

L’objectiu és millorar l’eficiència energètica d’aquests grans consumidors.

Aquesta normativa serà aplicable a aquelles empreses que tinguin la consideració de grans empreses, entenent per tals tant les que ocupin almenys a 250 persones com les quals, àdhuc sense complir aquest requisit, tinguin un volum de negoci que excedeixi de 50 milions d’euros i, a l’una, un balanç general que excedeixi de 43 milions d’euros. Igualment, el Reial decret 56/2016, serà també d’aplicació als grups de societats, definits segons l’establert en l’article 42 del Codi de Comerç, que, tenint en compte les magnituds agregades de totes les societats que formen el grup consolidat, compleixin els referits requisits de gran empresa.

Read the rest of this entry »

Directiva Europea d’Eficiència Energètica

0

Posted on : 04-12-2012 | By : Xavier

El Parlament Europeu va publicar el passat 14 de novembre, el text de la Directiva Europea 2012/27/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 25 d’octubre de 2012, relativa a l’eficiència energètica, per la qual es modifiquen les Directives 2009/125/CE i 2010/30/UE, i per la qual es deroguen les Directives 2004/8/CE i 2006/32/CE.

Entre les mesures més destacades, la Directiva preveu que a partir del 2014 es renovi energèticament cada any un 3% del parc d’edificis que sigui propietat de l’Administració Central i utilitzat per aquesta, amb sistemes energèticament més eficients. A més, tots els productes, serveis i edificis que aquesta Administració adquireixi hauran de ser d’alt rendiment energètic, en la mesura que això sigui viable econòmicament.

Les companyies d’energia cobertes per la directiva haurien d’aconseguir un objectiu acumulat de l’ús final d’estalvi d’energia, des de 2014 fins a 2020, de l’1,5% de les vendes anuals d’energia a clients finals. Entre unes altres, aquestes empreses hauran motivar el canvi de calderes antigues i aïllar els habitatges.

Totes les grans empreses hauran de sotmetre’s a una auditoria energètica. Aquestes auditories necessitarien començar dins del termini de tres anys de l’entrada en vigor de la directiva i ha de dur-se a terme cada quatre anys per experts qualificats i acreditats.


Read the rest of this entry »

Nova EN16247-1 Auditories Energètiques

0

Posted on : 12-11-2012 | By : Xavier

L’auditoria energètica:

el primer pas cap a una bona gestió de l’energia en l’empresa

BSI ha publicat una nova norma europea per ajudar a les organitzacions a planificar i dur a terme auditories energètiques eficaces, com a primer pas cap a una millor gestió de l’energia: EN 16247-1 – Auditories Energètiques-.

Tant empreses com a consumidors continuen havent de fer front als cada vegada més elevats preus de l’energia i l’auditoria energètica es presenta, en aquest context, com una eina molt útil per facilitar a les organitzacions la identificació i el control de les ineficiències del seu sistema energètic, amb l’objectiu de reduir el consum, els seus costos i complir amb les obligacions mediambientals.

Read the rest of this entry »