Taxa al registre de Certificació Energètica

0

Posted on : 29-01-2014 | By : Xavier

S’aprova una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis

La mesura, que es començarà a aplicar el 3 de febrer, servirà per poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i les dades de la certificació d’eficiència energètica.

El Parlament de Catalunya ha aprovat amb data 22 de gener de 2014, dins de la Llei de mesures fiscals i financeres, la introducció d’una taxa sobre el registre de certificacions d’eficiència energètica d’edificis, ja siguin nous o existents. L’objectiu d’aquesta mesura és poder finançar les tasques necessàries per garantir la qualitat del procediment i de les dades de la certificació d’eficiència energètica. Aquesta taxa es començarà a aplicar el 3 de febrer.

La quota per a cadascun dels expedients serà la següent:

Read the rest of this entry »

Entra en joc la Certificació Energètica

0

Posted on : 01-06-2013 | By : Xavier

A 1 de Juny de 2.013 entra en funcionament la Obligatorietat de disposar de Certificació Energètica d’Edificis en tots aquells processos de compra/venta i lloguer d’immobles

Etiqueta Energetica
Etiqueta Energetica

La present etiqueta és la que a partir d’ara s’haurà de disposar per a poder vendre i/o llogar un immoble, tant si es tracta d’una vivenda, un local, etc. tret d’uns casos específics en què no és necessària, els quals podreu trobar en les darreres notícies relacionades de SEDNA.

Per a poder obtenir  l’etiqueta s’ha de seguir un procediment específic, el qual és:

1. Qualificació energètica

La qualificació energètica s’obté a través  dels procediments i eines reconeguts al Registre General del Ministeri d’Indústria, Energia i Turisme.

2. Validació de la certificació energètic

L’òrgan competent de la Comunitat Autònoma determina la manera d’inclusió del certificat d’eficiència energètica dels edificis, en la informació que el venedor ha de subministrar al comprador, d’acord amb l’establert sobre transparència i informació als consumidors en l’article 83 de la Llei 2/2011, de 4 de març, d’Economia Sostenible.

A Catalunya, l’ICAEN com a òrgan competent en matèria de certificació energètica, gestiona les sol·licituds d’inscripció al registre de certificats de Catalunya, i fa la revisió administrativa i tècnica de cada expedient per verificar la correcta aplicació de la metodologia, tot garantint que la classe energètica assignada sigui la correcta.

3. Obtenció del certificat i l’etiqueta energètica

L’obtenció del certificat d’eficiència energètica dona dret a la utilització de l’etiqueta energètica. Ambdós són facilitats per part de l’ICAEN en format digital tant al tècnic certificador com al promotor o propietari.

4. Visibilitat de l’etiqueta

L’etiqueta s’ha d’incloure en tota oferta, promoció i publicitat dirigida a la venda o lloguer de l’edifici o part d’aquest. És necessari també transferir el certificat, original en el cas de venda o còpia en el cas de lloguer, amb la resta de documentació del pis al nou propietari o llogater.

Sempre que sigui exigible l’etiqueta energètica (venda, lloguer, edificis nous i rehabilitacions), els edificis de titularitat privada o parts d’aquests que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil de més de 500 m2 exhibiran l’etiqueta energètica de forma obligatòria en un lloc destacat i visible.

Tots els edificis o unitats d’edificis ocupats per les autoritats públiques i que siguin freqüentats habitualment pel públic, amb una superfície útil total superior a 250 m2, exhibiran l’etiqueta d’eficiència energètica de forma obligatòria, en un lloc destacat i  ben visible.

En la resta de casos l’exhibició de l’etiqueta serà voluntària.

Read the rest of this entry »

Infraccions en Certificació Energètica

2

Posted on : 15-05-2013 | By : Xavier

Les Infraccions en matèria de Certificació Energètica podrien comportar sancions econòmiques d’entre 300 i 6.000€

Certificacio Energetica

Certificacio Energetica - Infraccions i Règim Sancionador

El Partit Popular, mitjançant una esmena al Projecte de Llei de Rehabilitació, Regeneració i Renovació Urbana, ha incorporat el llistat d’Infraccions en matèria de Certificació Energètica dels edificis i el règim sancionador.

Així, es consideraran infraccions molt greus falsejar la informació en l’expedició o registre dels certificats, actuar com a tècnic certificador o agent independent autoritzat per al control de la certificació sense explicar l’habilitació pertinent, i publicitar en la venda o lloguer d’edificis o part d’edificis una certificació que no estigui recolzada per un certificat en vigor degudament registrat.

Read the rest of this entry »