Auditories Energètiques al TecnoCampus

0

Posted on : 09-11-2012 | By : Xavier

Els diferents estudis realitzats destaquen possibles estalvis implantant un sistema de monitorització i gestió energètica dels consums dels edificis, i incidint en la formació i conscienciació energètica dels usuaris.

TecnoCampus Mataró-MaresmeEl parc tecnològic TecnoCampus Mataró-Maresme (TCM), inaugurat a l’Octubre de 2010, consta de dues torres destinades a empreses basades en el coneixement, alhora que disposa d’un edifici universitari que es configura com un autèntic campus davant del mar, i que és la seu de tres centres universitaris: dos adscrits a la Universitat Pompeu Fabra (l’Escola Universitària del Maresme i l’Escola Superior de Ciències de la Salut) i un adscrit a la Universitat Politècnica de Catalunya (l’Escola Universitària Politècnica de Mataró).

Es tracta d’una edificació amb una elevada qualificació energètica i de recent construcció, però des de la direcció del TCM, creient en el procés de millora continua, es posar en marxa un seguit d’Auditories Energètiques, per tal de conèixer l’estat actual del parc i així aprofundir en la millora energètica del mateix.

SEDNA Engineering & Energy, empresa Mataronina nascuda al 2005 i pionera en els camps de l’estalvi i l’eficiència energètica, ha estat l’encarregada de dur a terme les auditories. Alhora, els projectes han estats subvencionats, en part, per l’Institut Català de l’Energia (ICAEN).

Read the rest of this entry »

Inspeccions Obligatòries de BT

0

Posted on : 08-03-2011 | By : Xavier

Procés de Legalització d’una instal·lació elèctrica:

La definició i característiques de tota instal·lació elèctrica haurà de plasmar-se en un Document Tècnic de Disseny, ja sigui amb categoria de Projecte o de Memòria Tècnica de Disseny, segons com pertocarà. És a dir, que en aquells casos en què per a la instal·lació corresponent no sigui preceptiva la presentació d’un projecte, en els termes que s’estableixen, serà necessària l’elaboració d’una Memòria Tècnica de Disseny segons model oficial.

El Projecte serà elaborat i signat per un tècnic facultatiu competent i visat pel Col·legi oficial corresponent, quan s’escaigui. Abans de començar l’execució d’aquestes instal•lacions, s’haurà de designar a un tècnic titulat competent com a responsable de la direcció facultativa de l’obra elèctrica, qui emetrà una vegada l’obra finalitzada i verificada, el corresponent certificat direcció i finalització d’obra. Read the rest of this entry »

Conveni amb la UBM

0

Posted on : 04-03-2011 | By : Xavier

Unió de Botiguers de Mataró

La Unió de Botiguers de Mataró (UBM) és una entitat associativa sense afany de lucre que, agrupant bàsicament les empreses del comerç detallista local i comptant amb el suport de l’ajuntament de Mataró, té com a objectiu, entre d’altres, l’organització de totes quantes iniciatives i activitats estiguin encaminades a la promoció empresarial del sector així com a la dinamització del comerç urbà d’aquesta ciutat.

La UBM compta amb a l’entorn de 450 establiments associats, gestiona quatre zones o àmbits comercials de la ciutat identificades amb marca pròpia: Comerç Mataró Centre, Cerdanyola Comercial, La Gran Botiga i Comerç Rocafonda- El Palau.

Per tal de facilitar les millors prestacions i condicions d’adquisició per part dels seus associats, la Unió de Botiguers de Mataró subscriu convenis de col·laboració amb aquelles empreses que podent garantir  la necessària solvència i la màxima fiabilitat en la seva oferta, es comprometen en l’atorgament de les millors condicions econòmiques als titulars de la targeta “servicomerç–UBM”.

Per altre banda, SEDNA Engineering & Energy ofereix Serveis d’Enginyeria, Consultoria, i Gestoria Energètica, assolint importants Estalvis Energètics i econòmics als seus clients. Read the rest of this entry »