SISTEMES DE GESTIÓ ENERGÈTICA (SGEn)

0

Posted on : 30-05-2011 | By : Xavier

La norma UNE-EN16001 té l’objectiu d’ajudar a establir els sistemes i processos necessaris per millorar l’eficiència energètica de les organitzacions. Això hauria de conduir a reduccions en costos i en emissions de gasos d’efecte hivernacle a través de la gestió sistemàtica de l’energia.

Per aconseguir-ho, la norma europea UNE-EN16001 i predecessora de la futura norma internacional ISO50001, es basa en una metodologia coneguda com a cicle de Deming o PDCA (Pla-Do-Check-Act). Mitjançant la seva adopció, s’aconsegueix un procés de millora contínua que conduirà a un ús més eficient de l’energia.


Pla: Planificar; Do: Fer; Check: Verificar; Act: Actuar.

Read the rest of this entry »