Inspecció Elèctrica de Baixa Tensió

0

Posted on : 11-06-2014 | By : Xavier

Campanya de comunicació de la obligatorietat de realitzar les inspeccions de les instal·lacions elèctriques de baixa tensió


La Subdirecció General de Seguretat Industrial ha confirmat que s’enviaran les primeres 37.000 cartes a les comunitats de propietaris amb instal•lacions elèctriques existents d’edificis amb línies d’enllaç (escomesa general de l’edifici) superiors als 100 kW i aparcaments de més de 25 places durant aquest mes de juny.

Aquest fet és molt important, ja que en el moment de rebre la notificació s’entendrà que tenen un temps màxim per legalitzar i adequar la instal•lació elèctrica, indicat en la pròpia notificació. Si no es compleix,  es poden imposar importants sancions (fins a 90.000€) que es poden anar acumulant fins que es resolgui la situació.

Aquesta carta, de la qual en trobaran un model adjunt al present document, informa sobre l’obligatorietat de realitzar la inspecció periòdica pertinent i, en qualsevol cas, legalitzar la instal•lació Eléctrica de Baixa Tensió, segons el Reglament Electrotècnic vigent, en la seva Instrucció Tècnica ITC-BT-05, a més d’informar sobre el règim sancionador que es preveu en els casos de no compliment.

Per altra banda es recorda quin tipus d’instal•lacions estan subjectes a Inspeccions:
•    Instal•lacions comuns d’edificis de vivenda de potència total instal•lada superior a 100kW
•    Aparcaments de més de 25 places
•    Piscines amb potència instal•lada superior a 10 kW
•    Instal•lacions d’enllumenat exterior amb potència instal•lada superior a 5 kW
•    Locals de Pública Concurrència

Per tal de saber si la instal•lació elèctrica de la comunitat supera els 100 kW, cal comptabilitzar el nombre total de vivendes i locals del mateix edifici, i/o sol•licitar a la distribuïdora elèctrica pertinent la informació al respecte.En cas de dubte pot posar-se en contacte amb nosaltres per rebre assessorament.

Finalment, recalcar la importància de tenir un bon assessorament tècnic en tot el procés, ja que garanteix la viabilitat de tot el projecte i un bon control de les execucions de les instal•lacions.

Cal recordar que les instal•lacions elèctriques poden comportar un perill d’incendi i explosió si no es mantenen en bon estat

Documents adjunts:

Circular Informativa INSPECCIÓ INSTAL·LACIONS ELECTRIQUES DE BAIXA TENSIÓ

Altres notícies relacionades:

Safe Creative #1406111216436

Write a comment